Blogia
MACC

Consell Nacional de la Cultura de les Arts

Consell Nacional de la Cultura de les Arts
  • El Parlament aprova la creació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya
  • El conseller destaca la importància d’incorporar els sectors de la creació a les plataformes d’accés i participació en la cultura
  • El Consell organitzarà la política de suport i promoció de la creació artística i cultural

El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, ha destacat avui que la llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts “fa possible una millora de la qualitat democràtica en l’àmbit de la cultura”. El conseller ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en el ple del Parlament de Catalunya, que ha aprovat avui la Llei del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya.
Segons Tresserras, la nova llei “suposa un pas definitiu a l’hora d’articular quina és la relació entre les tasques que són competència del Govern en matèria de polítiques culturals i aquelles altres que el sistema cultural pot afrontar i ha d’afrontar per ell mateix”. El conseller ha dit que “hi ha un espai que correspon a la llibertat de creació i, si bé el Govern ha de determinar quins són els recursos socialment acceptables que s’han de destinar als sectors de la cultura i de la creació, no cal que siguin els governs els que determinin el destí final d’aquestes partides”.
En la seva intervenció, el conseller ha agraït la tasca realitzada pels ex consellers Caterina Mieras, Ferran Mascarell i Josep Bargalló, i ha reconegut la feina feta pel comissionat Josep Maria Bricall, que va elaborar l’informe sobre el Consell de la Cultura i de les Arts, de la plataforma per al Consell de les Arts i de la comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya.
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació també ha recordat que “a Catalunya hi ha hagut dues grans reivindicacions pel que fa a la cultura i avui estem en condicions de satisfer-ne una. Hi ha una reivindicació fonamental que té a veure amb la disponibilitat de més recursos per la cultura. La cultura forma part de les polítiques socials. Hi ha, però, una altra gran reivindicació. I és avançar en la democratització de la gestió de les polítiques públiques en matèria de cultura. I això és el que avui fem possible a través de l’aprovació d’aquesta llei”.
Segons Tresserras, en l’actualitat “estan canviant les plataformes d’accés i participació en la cultura. Estan canviant els llenguatges, els formats i la substància mateixa de la cultura”. Per aquest motiu, el conseller considera que “és molt important que en un moment com aquest es faci un pas endavant per donar compte d’aquesta complexitat i diversitat incorporant els sectors de la creació”.
Objectius
El Consell es crea com un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que té per objecte “assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural i organitzar la política de suport i de promoció de la creació artística”. El Consell organitzarà la política de suport i promoció de la creació artística i cultural, col·laborarà en l’ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística i vetllarà pel desenvolupament de l’activitat cultural. El Consell ha d’integrar la cultura, la ciència, la tecnologia i les humanitats des d’una perspectiva de transversalitat, interdisciplinarietat i diversitat.
En l’exposició de motius, la Llei diu que es pretén replantejar el model de gestió cultural i de suport i foment a la creació artística vigents i adequar-lo a les exigències i als nous reptes que es plantegen, així com mantenir la política de foment i expansió de la cultura i de les arts al marge de les conjuntures polítiques. També es vol que la societat participi en les decisions que hi incideixen a partir del model que representen els consells de les arts o els arts councils.
Funcions
Entre les principals funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es troben:
  • Decidir sobre el suport a creadors i a entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística, d’acord amb el contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i el Programa marc de cultura del Govern
  • Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya
  • Concedir els premis nacionals de Cultura de la Generalitat
  • Afavorir el diàleg entre el món de la creació i la Generalitat
  • Informar el Govern i el Parlament sobre l’estat de l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenyament de les professions vinculades a la cultura
  • Emetre informes preceptius sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals dedicats específicament a la creació artística que correspongui al Govern
  • Fomentar la col·laboració i les actuacions conjuntes en l’àmbit cultural amb institucions i entitats dels diferents territoris de parla i de cultura catalanes
11 membres nomenats pel Parlament
Els òrgans de govern del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són el plenari, la presidència, les vicepresidències primera i segona, la direcció i la comissió d’ajuts. El plenari és l’òrgan superior i està integrat per 11 membres nomenats pel Parlament entre persones amb experiència i prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. La proposta de llista de membres l’elaborarà la Presidència de la Generalitat després de rebre les propostes dels representants dels sectors socials.
El mandat dels membres és de cinc anys i podran ser reelegir per un segon mandat de cinc anys més com a màxim.
El president o presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ho serà també del plenari. Serà nomenat pel president de la Generalitat, un cop escoltat el plenari, d’entre els membres d’aquest òrgan. Comptarà amb la col·laboració de dues vicepresidències escollides pel plenari entre els seus membres. Tant el president com els vicepresidents tindran dedicació exclusiva, mentre que la resta de membres tindran dedicació a temps parcial.
La condició de membre del Consell és incompatible amb les de: membre del Parlament o del Govern, càrrec d’elecció o de designació polítiques, desenvolupament d’activitats a les administracions públiques, i l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics o en organitzacions sindicals o empresarials.
Director i Comissió d’Ajuts
El director o directora del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és nomenat pel Govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb el president del plenari. És la persona responsable màxima de la gestió ordinària del Consell i té, entre d’altres, les funcions de dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del Consell; dirigir el personal, i executar les directrius i les polítiques del Consell.
D’altra banda, la Comissió d’Ajuts és l’òrgan encarregat de decidir la concessió dels ajuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. És constituïda pel president i els vicepresidents del Consell i un representant del departament competent en matèria de cultura, amb veu, però sense vot.
El Govern aprovarà els Estatuts del Consell en un termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la llei. El Consell es dotarà anualment d’un fons atribuït pel Govern per mitjà del pressupost del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb el contracte programa del Consell i el Programa marc de cultura.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres