Blogia
MACC

Bases Concurs-concurso musical DO 010

Bases Concurs-concurso musical DO 010

Corta, pega, distribuye:

DENOMINACIÓ D’ORIGEN TARRAGONA 2010

D.O. TGN ‘10

PROGRAMA DE DIFUSIÓ DE LES MÚSIQUES POP, ROCK I TENDÈNCIES EMERGENTS

VINTENA EDICIÓ

PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE MÚSIQUES MODERNES
PREMI ESPECIAL DENOMINACIÓ D’ORIGEN CATALUNYA

BASES DEL PROGRAMA:

1.Els objectius d’aquest programa són establir un marc de trobada entre les noves formacions de músiques pop, rock i de tendències emergents que treballen per donar a conèixer les seves creacions artístiques, alhora que cercar-ne de manera progressiva en la professionalització i l’excel·lència. Impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), afavorint la familiarització dels músics en les actuals formes de difusió i distribució dels continguts artístics i contribuïr a la seva progressiva professionalització.

2.PREMI ESPECIAL DENOMINACIÓ D’ORIGEN CATALUNYA.

Hi prendran part els guanyadors dels següents certàmens en la seva edició 2009 o 2010:

• Concurs de música de Badalona.
• Rock a l’Ascensió de Granollers.
• Track d’El Vendrell
• La.Ramona (Projecte Sonora Banyoles).
• Denominació d’Origen Tarragona.

L’ordre d’actuació serà per sorteig.
La data d’actuació tindrà lloc durant les festes de  Santa Tecla a l’esplanada dels jardins del Camp de Mart de Tarragona.
Cada participant rebrà una remuneració 200 € en concepte de dietes i viatges.
El Premi Especial Denominació d’Origen Catalunya serà de 1.500€, a més d’una actuació al Mercat de Música Viva de Vic 2011.

 

 

3.PREMI CIUTAT DE TARRAGONA DE MÚSIQUES MODERNES.

Podran participar les formacions de pop, rock i tendències emergents que acreditin que, com a mínim, un dels seus components és resident a les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Penedès, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Montsià, Priorat, Terra Alta, Garraf, Urgell, Matarranya, Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat. Les formacions que es presentin no hauran obtingut la primera posició en cap de les anteriors edicions d’aquest programa.

4.Són considerades com a bandes seleccionables les que s’emmarquin dins les músiques pop, rock i de tendències emergents, admetent-se dins aquestes etiquetes les seves múltiples i diferents variants.

5.Cada grup facilitarà una URL de la xarxa MySpace, site del grup, o altres on poder escoltar tres temes originals, abans de les 24h. del 10 de juliol del 2010, a l’adreça electrònica: concursdo@musicstgn.cat

En aquest correu cal incloure:

5.1 el nom i cognoms de cada component, l’adreça del músic que actua d’enllaç amb l’organització (resident en una de les comarques esmentades en el punt 2), el seu NIF, l’adreça postal, el telèfon i adreça electrònica.
5.2. El currículum de la banda descarregable en format WORD.
5.3. Fotografia en format JPG que s’utilitzarà amb finalitats promocionals. Ressolució mínima 300 pdi
5.4. El rider del grup en PDF. L’Associació de Músics de Tarragona disposa a la seva pàgina web d’un rider estàndard.
5.5. Número de compte bancari.
Tot aquest material es revisarà un cop hagi arribat la URL a l’adreça de correu . En cas que s’observi alguna mancança, el grup presentat no entrarà a concurs.

6.Les formacions seleccionades en anys anteriors presentaran enregistraments de temes no presentats prèviament.

7.Una Comissió Artística integrada per especialistes del món musical, intèrprets, periodistes, promotors privats, promotors, tècnics de gestió cultural, amb la presidència de la Conselleria de Cultura, procedirà a la selecció de les formacions.

S’estableixien com a criteris:

7.1. La creativitat i l’originalitat
7.2. La qualitat artística i tècnica
7.3. L’interès com a proposta emergent i de futur
7.4. El treball previ en l’elecció del repertori i l’informació complementària al site del grup
7.5. Les perspectives industrials.

8.Són requisits per a la presentació dels treballs:

8.1. No s’acceptarà la inclusió de “covers” o versions, ni en aquesta fase ni en els directes.
8.2. Com a màxim hi haurà dos components d’un mateix grup en bandes diferents, tenint en compte que els vocalistes no podran repetir.

9.ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

ÀMBIT: ESCENARI SANTA TECLA

Sis grups actuaran dins les Festes de Santa Tecla, declarades d’Interès Nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya i Festa d’Interès Turístic Estatal pel Govern de l’Estat. Actuació de 30 minuts a l’Escenari Esplanada dels jardins del Camp de Mart amb equip de so i llums professionals.
L’incompliment dels horaris pot comportar pèrdua de temps d’actuació i/o desqualificació.

ÀMBIT: PROGRAMACIÓ ESTABLE

Les formacions de l’àmbit ESCENARI SANTA TECLA amb els següents sis millor classificats (en total dotze grups) actuaran durant l’hivern i la primavera del 2011 en la programació concertada que han estipulat l’Ajuntament de Tarragona, i diverses sales. Aquestes actuacions es realitzaran els dijous entre els mesos de gener i juny puntualment a les 22.15 h, i tindrà una durada de 50 minuts. Les proves s’iniciaran a les 19 h i tindran una durada màxima de dues hores.
L’incompliment dels horaris pot comportar pèrdua de temps d’actuació i/o desqualificació.

10.La Comissió Artística es reunirà el 25 de juliol de 2010 i emetrà el seu veredicte que es trametrà als participants amb el còmput global i amb el desglossament de criteris i punts propis de l’interessat.

11.Els membres de la Comissió Artística qualificaran tots els enregistraments en cada criteri d’1 a 5 punts, sense decimals. Això no exclou el debat inherent entre els membres de la Comissió.

12.Cada grup seleccionat rebrà una comunicació formal escrita dirigida a l’adreça postal i/o a l’email de contacte, amb la indicació del lloc, dia i hora en què actua, així com del seu horari de proves. Aquestes comunicacions es faran abans del 15 d’agost. S’adjuntarà un contracte administratiu de treballs específics i concrets no habituals de l’Administració que caldrà retornar per correu postal signat abans del 20 d’agost.

13.S’estableixen els pagaments següents, amb impostos inclosos, per cada un dels àmbits:
Àmbit ESCENARI SANTA TECLA: 475 € (300 € en concepte de gratificació; 175 € en concepte de dietes i viatges)
Àmbit PROGRAMACIÓ ESTABLE: 350 € (200 € en concepte de gratificació; 150 € en concepte de dietes i viatges)

La dotació econòmica serà sotmesa a tributació, d’acord amb la legislació vigent, sempre i quan no es tracti de persones jurídiques.

14.Cada grup seleccionat serà informat del lloc, dia i hora en què actua dins la programació estable 2011, així com del seu horari de proves, després d’acordar-ho amb les sales.

15.Una Comissió Artística, integrada per persones del món musical valorarà els directes de l’àmbit ESCENARI SANTA TECLA, i atorgarà el Premi Ciutat de Tarragona de músiques modernes valorat amb 1500 €, i una actuació remunerada amb 500 € en una de les programacions municipals de 2010 – 2011. La dotació econòmica serà sotmesa a tributació, d’acord amb la legislació vigent, sempre que no es tracti de persones jurídiques.

16.Així mateix la banda seleccionada tindrà una sèrie d’actuacions promocionals dins la Gira D.O. TGNA - D.O. CAT:
Mes de maig: Una dins la Fira de Música al carrer de Vila-seca del 2011.

Mes de maig: Una dins la final del concurs Rock a l’Ascensió de Granollers del 2011.

Una en una programació musical a El Vendrell el 2011

La corresponent a una programació musical a la ciutat de Tarragona.
En cas que la banda efectuï un enregistrament durant l’any 2011 hi haurà de figurar el logotip de l'Ajuntament de Tarragona i se li hauran de lliurar 10 exemplars.

Aquesta Comissió valorarà:

16.1. Els mateixos criteris establerts en el punt 7
16.2. L’execució musical i compenetració del grup en directe.
16.3. La posada en escena

La valoració es realitzarà en el transcurs dels concerts.

17.La incompareixença d’un grup suposarà la desqualificació en tot el programa.

18.Les formacions seran directament representades pel músic que figura com a enllaç, i no per una empresa de management, des del moment de la primera selecció fins la programació estable, fins i tot, en el cas de resultar guanyadors, per a l’actuació dins la programació de Festes del 2011.

19.Els grups amb un contracte en vigor amb una companyia discogràfica queden exclosos d’aquesta convocatòria, així com òbviament els que tinguin un altre contracte amb l’Ajuntament dins les Festes de Santa Tecla 2011.

20.El programa D.O. TGN ‘10 convidarà també, fora de la selecció general, diversos grups amb una certa projecció exterior – enregistraments en CD, actuacions considerables, premis anteriors-, per actuar.

21.El backline de l’escenari doble de l’Esplanada dels jardins del Camp de Mart, contractat per l’Ajuntament en conveni amb l’aMt, inclourà: base de bateria, dos amplificadors de guitarra amb els pedals respectius de canvi de canal i un amplificador de baix, així com equip de so adequat a l’esopai i equip de llums. Serà d’ús obligatori.

22.L’organització establirà un horari i ordre de proves de so, en funció dels riders de cada grup.

23.Les formacions actuaran en directe amb els mateixos músics que figurin en la biografia del grup.

24.En cas de qualsevol incidència que alteri el programa d’actuacions, el nou ordre i dia d’actuació el determinarà l’organització amb un mínim de 12 h d’antelació. La percepció del caixet és condicionada a la realització de les actuacions.

25.L’escenari Sta. Tecla, a l’ Esplanada dels jardins del Camp de Mart, serà un escenari doble cobert, fet que facilita la realització de l’actuació en cas de pluja.

26.Si per causes de força major, encara s’hagués de suspendre alguna de les actuacions, es realitzarien el mateix dia al cafè cantant La Vaqueria. Aquest canvi d’espai motivaria l’adequació horària de les actuacions que passarien a ser de 30 minuts.

27.Els pagaments es percebran per transferència bancària després de realitzada l’actuació.

28.D’acord amb el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, art. 1, 14 i 17, en ser interpretades les obres, peces o títols pels mateixos autors que les han creades, l’Ajuntament no pagarà drets d’autor.

29.Els grups participants eximeixen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual en què poguessin incórrer.

30.Els 3 primers grups classificats en l’àmbit ESCENARI STA. TECLA cedeixen un enregistrament d’un tema propi per a la seva edició en suport audiovisual.

31.Detall del pla de comunicació:

a. Santa Tecla: aparició de l’actuació de cada grup a:
- 75.000 programes
- web. http://www.santateclatarragona.cat/
- crítiques diàries al Diari de Tarragona i al Diari el Punt

b. Programació estable: aparició de l’actuació de cada grup a:
- 5.000 programes
- 1 anunci 2x2 a color amb fotografia del grup al diari Més Tarragona el dia del concert
c. Altres elements promocionals:
- Anunci al catàleg de Música Viva de Vic (2.000 exemplars)
- Article a la revista Enderrock amb edició de 9.200 exemplars.
- Pàgina genèrica a Vic (2.000 exemplars).

Informació:


concursdo@musicstgn.cat

telèfon: 629 767 713

Programa convocat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Organitzat per:

Associació de Músics de Tarragona (aMt)

Amb la participació de:

Revista Enderrock
Mercat de Música Viva de Vic
Associació La Rotllana de Badalona
Ajuntament de Granollers

La.Ramona (Projecte Sonora Banyoles).
Fira de Música al carrer de Vila-seca

Ajuntament d’El Vendrel

I el patrocini de:

Cafè Cantant La Vaqueria
Sala El Cau
Consell Regulador dels vins de la D.O. TGN
Diputació de Tarragona

Mitjans patrocinadors:

Diari de Tarragona

Més Tarragona

Tarragona Ràdio

 

Programa adherit al PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TARRAGONA.

 

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

1 comentario

newtaos -

Demanar l'opinió és veritablement un acte de valentia... Si ens fixem una mica, no és habitual que ningú obri cap canal per saber qué opina la gent, només aquells, que veuen la crítica com una oportunitat de créixer. Aquest serà el primer any en que l'aMt organitzarà el concurs DO, i us felicito per l'interès que heu mostrat per millorar la dolenta sensació que una cadena d'errors passats ha deixat en bona part de l'opinió pública.

Es nota que aquestes paraules surten des de l'amistat, però sobretot des del respecte que sento per aquelles persones que treballen per altres persones, a canvi de res, i que saben estar davant de les vicissituds. El treball que ha agafat l'aMt envers aquest concurs no és plat de bon gust. Treballar en contra de les negacions i la incredulitat. L'aMt haurà de lluitar entre dos mons: el públic i les institucions, intervenir entre les exigències, les necessitats... una nova aventura. Tornar a fer confiar a totes aquelles persones que ho han deixat de fer, despertar aquelles persones que no saben que la músic els envolta, donar un altre oportunitat al DO.
Les renovacions són necessàries, amb els seus pros i contres, però no dubto en cap moment, que l'única finalitat de l'aMt és donar el millor dels seus recursos per mantenir viva la música amb dignitat.
Molta sort i recordeu que: mai plou al gust de tothom...
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres