Blogia
MACC

CONVENIO COLECTIVO MÚSICOS desde la UMC -lo mínimo-

CONVENIO COLECTIVO MÚSICOS desde la UMC -lo mínimo-

Conveni col·lectiu  de  treball  de músics i artistes musicals en contractacions inferiors als 30 dies

 

ARTICLE 1

Àmbit funcional

Queden sotmeses a les estipulacions del present Conveni totes les organitzacions d’espectacles públics incloses en l’àmbit funcional de l’article 1 del reial Decret 1435/1985 que regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

 

ARTICLE 2

Àmbit personal

Queden  adscrits  a  aquest Conveni tots els treballadors que realitzin la seva activitat en la modalitat de contractacions inferiors a un mes.

 

ARTICLE 3

Àmbit territorial

Les  disposicions del present Conveni regeixen en l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya.

 

ARTICLE 4

Àmbit temporal

El present conveni col·lectiu té una durada d’un any, exhaurint-se el dia 31 de desembre de 2010.

 

ARTICLE 5

Pròrrogues

El  Conveni  es  prorrogarà  per  períodes  anuals,  si no el denuncia  qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data del seu venciment.

 

ARTICLE 6

Garantia ad personam

S’estableix  com  a  clàusula  de  garantia ad personam, que s’han  de  respectar les condicions més beneficioses de què puguin gaudir individualment alguns  treballadors  en  el moment de ser aprovat aquest Conveni.

 

ARTICLE 7

Les condicions que s’estableixen en aquest Conveni formen un tot  indivisible i han de ser considerades globalment i conjuntament en la seva aplicació pràctica.

 

ARTICLE 8

Les  condicions  que  s’estableixen  en  aquest  Conveni són compensables i absorbibles, i es respectaran de la mateixa manera les situacions personals.

 

ARTICLE 9

Publicitat

Les organitzacions afectades pel present Conveni procuraran que el coneguin   els  artistes que concerneix. Per aquest motiu, hauran de  disposar d’exemplars  per ser consultats.

 

ORGANITZACIÓ DE TREBALL

 

ARTICLE 10 

Jornada de treball

La jornada de treball es pactarà entre l’organitzador de l’espectacle públic i l’artista o artistes actuants. La jornada inclou l’actuació davant del públic, que en cap cas podrà ser superior a 2,15 hores seguides o 3 hores amb descans, excepció feta que, per contracte escrit i amb l’increment del salari pactat, les dues parts acordin un perllongament de l’actuació. També s’inclou dins de la jornada el temps dedicat als assajos, els quals ja estan inclosos en el preu que les parts hagin pactat en contracte, excepció feta que les parts contractants optin per retribuir expressament els assajos, havent de fer-ho constar per escrit.

 

10.1 – Quan els artistes siguin contractats per dur a terme la seva actuació durant tot el dia, en espectacle de matí, tarda i nit, la durada de les actuacions no podrà superar: 1 hora la del matí, 2 hores la de tarda, i 2’15 hores la de nit. Excepció feta que les actuacions tinguin interrupció, en aquest cas, el temps de treball efectiu no podrà superar les 3 hores les actuacions de tarda o nit, ni les 2 hores la del matí. Entre una actuació i la següent hi haurà d’haver, com a mínim, 2 hores de descans.

 

10.2 – Quan els artistes siguin contractats per actuar exclusivament a la tarda, o a la nit, o tarda i nit, les actuacions no podran superar les 3 hores cadascuna si hi ha descans, o les 2’15 hores cadascuna si no hi ha descans. En tot cas, entre una i altra actuació hi haurà un descans, com a mínim, de 2 hores.

 

ARTICLE 11

Escenari 

L’escenari en el qual s’ha de dur a terme l’activitat artística haurà de reunir les condicións següents:

 

Quan es necessita material professional per poder dur a terme l’actuació, haurà de tenir una superfície de 4 metres quadrats per artista, amb un mínim de 16 metres quadrats.

 

Quan no es necessita material professional per poder dur a terme l’actuació, haurà de tenir una superfície mínima de 1,5 metres quadrats per artista, amb un mínim de 4 metres quadrats.

 

ARTICLE 12

Vestidors

L’organitzador de l’espectacle públic haurà de posar a disposició dels artistes uns vestidors adequats a les necessitats de l’actuació, els quals hauran de complir els requisits mínims següents:

 

Superfície mínima de 1 metre quadrat per artista, amb un mínim de 4 metres quadrats.

 

Han de disposar de serveis sanitaris

 

Han d’estar situats en el mateix recinte de l’actuació i el més a prop possible de l’escenari.

 

ARTICLE 13

Contractació

Els organitzadors d’espectacles afectats pel present Conveni poden contractar els artistes  d’acord  amb  les  modalitats  de contractació  previstes en la legislació vigent.

 

El contracte de treball serà sempre per escrit i hauran de constar-hi obligatòriament les dades de l’organitzador i de l’artista o, en el seu cas, grup musical, amb indicació del nombre de membres del grup. Per una banda el signarà l’organitzador i, per l’altra, l’artista designat pel grup com a “cap de grup”.

 

En aplicació del costum, el cap de grup podrà ostentar qualsevol denominació que comporti aquest càrrec, tal com director, director artistístic, etc.

 

ARTICLE 14

Formació de grup musical

Els artistes que actuïn conjuntament conformant un grup, podran formalitzar un “contracte de formació de grup”, el qual tindrà una durada anual. Un cop exhaurit aquest contracte, el grup quedarà totalment dissolt, havent-se de formalitzar, si fos el cas, un nou contracte per l’any següent. Un cop vençut el contracte, tots els artistes integrants del grup quedaran totalment lliures de qualsevol vinculació entre ells.

 

RÈGIM ECONÒMIC, MILLORES I REMUNERACIONS

 

ARTICLE 15

Plus distància i desplaçament

S’acorda la creació del "plus distància i desplaçament", de manera  generalitzada per  a tots els treballadors, per tal de compensar  i indemnitzar, de manera genèrica, les despeses de  desplaçament i el temps invertit per acudir als assajos. Aquest plus tindrà permanentment un import igual al 20% de l’IPREM.

 

ARTICLE 16 

Dietes

Atès que l’execució de l’activitat artística comporta el desplaçament continu a diversos àmbits geogràfics, els artistes o integrants de grups musicals descomptaran de l’import brut de la seva retribució les despeses de dietes.  Així mateix, en el cas de desplaçaments amb vehicle propi, descomptaran les despeses ocasionades per kilometratge. En ambdós casos els descomptes s’aplicaran d’acord amb la legislació vigent. Aquestes quantitats en cap cas es consideraran salari.

 

ARTICLE 17

Salari

17.1 - El salari de l’artista està compost per l’import total de les seves retribucions, un cop descomptats els imports de plus de distància i dietes, així com l’import de les despeses de manteniment d’equips musicals, vehicles, roba de treball, etc. que siguin directament aplicables a l’activitat.

 

17.2 – El salari de grup s’estableix mitjançant el contracte amb l’organitzador, que reflecteix l’import del catxet. Aquest import és global i inclou les quantitats no salarials descrites en l’apartat i articles anteriors.  El repartiment del salari es farà segons cada situació concreta.

 

17.3 – El repartiment del salari entre els membres del grup musical es farà d’acord amb el costum de cada grup i les diferents responsabilitats dels seus membres. Aquests acordaran entre ells, per escrit, els percentatges o imports que cada artista ha de percebre. Atenent que els imports salarials dels artistes són fluctuants en funció de la temporada d’actuacions, aquests imports podran ser variables al llarg de l’any, amb l’acord dels membres del grup.

 

17.4 – Tenint en compte la complexitat de l’organització del grup i de la gestió per concertar les actuacions i fer-les efectives, en el moment de la seva formació, els membres del grup podran acollir-se al que disposa l’article 12, donant total llibertat d’actuació al cap de grup als efectes de la contractació durant l’any i de la distribució dels salaris corresponents als seus membres.

 

 

ARTICLE 18

Salari mínim de conveni

El salari de l’artista, entenent com a tal la persona individual i amb independència de si l’actuació és individual o de grup, no podrà ser inferior a 60 euros per artista.

 

ARTICLE 19

Afiliació a la seguretat social

Els organitzadors d’espectacles públics hauran de donar d’alta d’afiliació i cotitzar pels artistes en el règim general de la seguretat social.  En el cas dels artistes afiliats al règim especial de treballadors autònoms, arran de la seva pertinença com a socis de cooperatives de treball associat dedicades a l’activitat artística, el contracte de treball haurà d’efectuar-se obligatòriament entre l’organitzador i la cooperativa corresponent.

 

ARTICLE 20

Separació del grup

Els grups d’artistes contemplats en l’article 12 podran separar del grup qualsevol dels seus membres, sense necessitat de motivació objectiva, sempre i quan ho decideixin mitjançant acord escrit i avalat per la majoria dels membres del grup. En aquest casos s’entendrà finalitzada la relació de l’artista amb el grup i no generarà dret econòmic de cap tipus per l’activitat realitzada ni pendent de realitzar.

 

En el cas que un membre del grup fos separat d’aquest sense l’aval de la majoria dels membres del grup, l’artista podrà reclamar d’aquests el pagament de l’import de les actuacions a les quals no hagi pogut assistir arran de la decisió presa.

 

ARTICLE 21

Dret supletori

Per  tot  allò  no  previst  ni acordat en aquest Conveni, caldrà remetre’s al que disposen l’Estatut dels treballadors i el Real Decret 1435/1985 pel qual es regula la relació especial d’artistes en espectacles públics.

 

ARTICLE 22

Normalització lingüística

Els organitzadors i artistes als quals els és aplicable aquest conveni entenen que tots  els  anuncis, propaganda, contractes, etc. hauran  de ser redactats  en  català. Això  no  obstant,  si convé per a la correcta comprensió de tercers    afectats,   es redactaran també en castellà o en qualsevol altra llengua.

 

Els artistes i els organitzadors tenen dret a fer ús oral i escrit del català, sense cap limitació ni restricció, durant el desenvolupament de la seva activitat.

 

 

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres